מדיניות פרטיות

כללי

מדיניות הפרטיות נקבעת על מנת שתוכל לדעת כיצד באפשרותך לנהל את המידע שלך.

חברת LEO Riders מספר ח.פ 515927127 (להלן: “LEO” ו/או “החברה”), אוספת ומשתמשת בנתונים ובמידע הנאספים הזמן שאתה משתמש באתרי האינטרנט של LEO, מקבל וצופה בעדכונים ש-LEO מפיצה, משתמש ביישומון של LEO ו/או בכל דרך ו/או גישה ו/או שימוש שהוא, באיזה מבין השירותים ואופני ההתקשרות המוצעים והמופעלים על ידי LEO או מי מטעמה.

מדיניות פרטיות זו (“מדיניות הפרטיות”) הינה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש וממסמך מדיניות התשלום של LEO, מצטרפים לתנאים המפורטים בהם וייקראו עמם יחד (להלן שלושת המסמכים יחד: “מסמכי השימוש”) המהווים יחד הסכם משפטי מחייב בינך לבין LEO.

LEO מעמידה לרשותך, אתר האינטרנט בכתובת: leoride.co (“האתר”), יישומון “LEO” (“היישומון”)  (להלן ביחד יכונו: “פלטפורמות Leo “).

תנאי מסמכי השימוש יחולו עליך בכל שימוש בפלטפורמות LEO, כולם או חלקם. בעת השימוש בפלטפורמות LEO, הנך נותן את הסכמתך המלאה לתנאי מדיניות פרטיות זו. במידה ואינך מסכים לתנאים הללו, כולם או חלקם, אינך רשאי להתקין את היישומון או לעשות כל שימוש בפלטפורמות LEO. במקרה בו הותקן היישומון, הינך נדרש להסירו לאלתר.

חלק מן השימושים בפלטפורמות LEO מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים. לפיכך, הינך מצהיר בזאת כי הפרטים האישיים שנמסרים ל LEO במהלך ההרשמה נמסרים מרצונך החופשי ובהסכמתך המלאה.

LEO שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות, מעת לעת ובהתאם לצורך על-פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. ככל שיתבצעו שינויים הם יהיו תקפים לגביך עם הטמעתם באתר Leo.

יובהר, המשך שימושך בפלטפורמות LEO לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על הסכמתך לשינויים הללו ולמדיניות הפרטיות המעודכנת. ככל שלא תסכים לשינויים האמורים לעיל, כולם או חלקם, עליך להימנע מהמשך שימוש בפלטפורמות Leo. יש לציין כי, במידה ונבצע שינויים אשר על-פי שיקול דעתנו ישפיעו באופן מהותי על זכויותייך, LEO תנקוט באמצעים סבירים להציג התראה בולטת לעניין זה באתר LEO או באפליקציה.

רישום לפלטפורמות LEO בכל אמצעי (לרבות, רישום באתר ו/או ביישומון) ו/או שימוש בפלטפורמות LEO, כולם או חלקם, מהווה הסכמה מפורשת שלך לתנאי מסמכי השימוש בכללם מסמל מדיניות פרטיות זה, ואף לקבלת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (SMS) מ-LEO, לרבות מסרי שירות (כגון: מסרים הקשורים לשירותים אותם מספקת LEO, עדכון בנוגע לפלטפורמות LEO, לרבות שירותים נוספים, פרטים על ביצוע עסקה, תחילה או סיום השכרה, ומסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. יהיה באפשרותך, להסיר את כתובתך מרשימת התפוצה לקבלת “דבר פרסומת” באמצעים שתעמיד החברה לרשותך ובמקרה זה תימנע Leo משליחת מסרים הכוללים דברי פרסומת בלבד.

יובהר, LEO לא תוכל להימנע משליחת מסרי שירות. ככל שתרצה להימנע גם מקבלת מסרי שירות, עליך לחדול לעשות שימוש בפלטפורמות LEO ולהסיר ולבטל את השירות בכללותו.

LEO אינה אוספת ביודעין מידע אודות ילד מתחת לגיל 14 ללא הסכמה הורית ואף מידע רגיש מקטינים מתחת לגיל 18. בכל מקרה בו תיוודע LEO לאיסופו של מידע רגיש מקטין או מידע מילד שטרם מלאו לו 14 Leo תעשה את מירב המאמצים למחוק לאלתר מידע זה.

 

אופן איסוף המידע

LEO אוספת מידע ביחס אליך, אשר יימסר ביוזמתך ו/או ייאסף במהלך השימוש שתעשה בפלטפורמות Leo, זאת בהתאם להוראות מסמכי השימוש וכן על פי הוראות כל דין. וזהו המידע:

מידע המסופק ישירות על-ידך ומרצונך.

מידע המועבר ל-LEO על-ידי צדדים שלישיים כגון יישומי ניווט, וכיוצא באלה. בנוסף, החברה עשויה לעשות שימוש ברכיבים טכנולוגיים מטעם צדדים שלישיים המותאמים למכשירים ניידים, על מנת לקבל ניתוחים, אפיונים וסטטיסטיקה אנונימית אודות שימושי המשתמשים.

מידע המשודר באופן אוטומטי ממכשירך.

שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי “Cookies” (“עוגיות”) וטכנולוגיות אחרות (כגון קבצי Web Beacons, Pixels ועוד). קובץ Cookie הוא קובץ קטן המכיל מחרוזת תווים, הנשלח אל המכשיר שלך כאשר אתה מבקר באתר מסוים. כאשר תבקר שוב באתר, קובץ ה – Cookie יאפשר לאתר לזהות את הדפדפן שלך. העוגיות מכילות מידע אנונימי והשימוש בהן נעשה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בפלטפורמות LEO, לאימות פרטים, ובכדי להתאים את השירותים להעדפותייך האישיות. עומדת בפנייך האפשרות לחסום ו/או למחוק Cookies בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי ההגדרות במכשירך ו/או בדפדפנים בהם אתה עושה שימוש. ידוע לך כי ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש לך בשירותים תהא מוגבלת במידה ותחסום ו/או תמחק את ה- Cookies. למידע נוסף ראה: www.allaboutcookies.org.

צדדים שלישיים (לדוגמה, Google Analytics) עשויים להשתמש גם בעוגיות, וטכנולוגיות דומות (כגון: SDK) מידע זה אינו כולל פרטים אישיים, למעט מזהה מכשיר, כתובת IP ו-Advertising ID אשר עשויים להיאסף. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מהשימוש ב – Google Analytics, מומלץ לעיין במדיניות של Google  ולקבל מידע נוסף על האופן שבו Google משתמשת בקובצי Cookie  ובנתונים כאשר אתה משתמש באתר או באפליקציה. כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיים של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

LEO משתמשת או עשויה להשתמש ברכיבי צדדים שלישיים לשם עיבוד מידע, שיפור והתאמת השירותים. בין היתר, החברה משתמש ברכיבי ה-SDK  של הצדדים השלישיים אשר יפורטו להלן, ואשר מידע נוסף על האופן שבו נתונים נאספים באמצעות רכיבי ה- SDK של צדדים שלישיים אלו, תוכל למצוא במדיניות הפרטיות ובתנאי השימוש מטעמם, המהווים חלק ממדיניות פרטיות זו, כדלקמן:

   implementation “org.jetbrains.kotlin:kotlin-stdlib-jdk7:$kotlin_version

   implementation ‘com.android.support:multidex:1.0.3

   implementation ‘androidx.appcompat:appcompat:1.0.2

   implementation ‘androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.0.0-alpha3

   implementation ‘androidx.lifecycle:lifecycle-extensions:2.0.0

   implementation ‘android.arch.navigation:navigation-fragment-ktx:1.0.0-rc02

   implementation ‘androidx.legacy:legacy-support-v4:1.0.0

   implementation “androidx.room:room-runtime:2.1.0-alpha04

   implementation ‘com.google.dagger:dagger:2.19

   implementation ‘com.squareup.retrofit2:retrofit:2.4.0

   implementation ‘com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.4.0

   implementation ‘com.squareup.retrofit2:converter-scalars:2.4.0

   implementation ‘com.squareup.okhttp3:logging-interceptor:3.11.0

   implementation ‘com.google.android.material:material:1.0.0

   kapt ‘androidx.room:room-compiler:2.1.0-alpha04

   kapt ‘com.google.dagger:dagger-compiler:2.19

   testImplementation ‘junit:junit:4.12

   androidTestImplementation ‘androidx.test:runner:1.1.1

   androidTestImplementation ‘androidx.test.espresso:espresso-core:3.1.1

   implementation ‘androidx.recyclerview:recyclerview:1.0.0’

   implementation ‘com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1’

   implementation ‘com.google.android.gms:play-services-maps:16.1.0’

   implementation ‘com.google.android.gms:play-services-location:16.0.0’

   implementation ‘com.google.android.gms:play-services-vision:17.0.2’

   implementation ‘com.google.android.gms:play-services-places:16.0.0’

   implementation ‘com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0’

   implementation “com.google.firebase:firebase-core:16.0.7”

   implementation ‘com.google.android.libraries.places:places:1.0.0’

   implementation ‘com.orhanobut:dialogplus:[email protected]

   implementation ‘androidx.core:core-ktx:1.0.1

   implementation ‘androidx.fragment:fragment-ktx:1.0.0

   implementation ‘com.budiyev.android:code-scanner:2.1.0’

   implementation ‘com.github.bumptech.glide:glide:4.9.0’

   implementation ‘com.zlc.glide:webpdecoder:1.4.4.9.0’

   PhoneNumberKit – https://github.com/marmelroy/PhoneNumberKit

   GoogleMaps – https://cloud.google.com/maps-platform/terms/

   GooglePlaces – https://cloud.google.com/maps-platform/terms/

   SwiftLocation – https://github.com/malcommac/SwiftLocation

   SwiftyJSON  – https://github.com/SwiftyJSON/SwiftyJSON

   SideMenu – https://github.com/jonkykong/SideMenu

   Alamofire – https://github.com/Alamofire/Alamofire

   RealmSwift – https://github.com/realm/realm-cocoa

   Kingfisher – https://github.com/onevcat/Kingfisher

   Firebase – https://github.com/firebase/firebase-ios-sdk

   SnapKit  – https://github.com/SnapKit/SnapKit

   APNGKit – https://github.com/onevcat/APNGKit

יובהר כי, LEO איננה אוספת, במישרין או באמצעות ה – SDK, את מלוא המידע המפורט במדיניות הפרטיות מטעם הצדדים השלישיים, אלא את המידע הדרוש לצורך מתן השירותים ושיפורם.

 

סוג המידע הנאסף

LEO אוספת ושומרת במאגרי המידע שברשותה, מידע מסוים ביחס אליך על מנת לספק את פלטפורמות Leo. מידע זה כולל או עשוי לכלול:

רישום: במסגרת ההרשמה הנך נדרש למסור מידע אישי ומזהה, כדוגמת שם ומספר טלפון (ייתכן כי LEO תבקש לאמת את זהותך בהתאם למידע שמסרת לה). כמו כן בעת הרישום הנך נדרש לבחור שם משתמש וסיסמא, לאחר בחירתך אתה אחראי לשמירה על סודיות הסיסמא ולא להמחות זכויותיך ו/או להעביר ו/או לאפשר לאחר שימוש בשם המשתמש והסיסמא שלך. הנך מתחייב לדווח מידית ל-LEO על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך על מנת ש-LEO תוכל לנקוט בצעדים המתאימים.

יובהר, הסליקה והתשלום יעשו על ידי סולק צד ג’ ועל כן פרטי האשראי אינם נשמרים במאגריה של LEO.

יובהר כי בעת ההרשמה חלה עליך האחריות לבדוק כי ההרשאות הנוספות שאתה מעניק ל-LEO, בנוגע לאיסוף מידע, מקובלות עליך ובמתן ההרשאה תיראה כמי שאישר את ההרשאות הרלוונטיות.

נתונים אנונימיים: בעת השימוש בפלטפורמות LEO, עשויה LEO לאסוף מידע אנונימי, ללא כל זיקה לשימוש בשירות מסוים של LEO . מידע זה כולל מידע טכני וסטטיסטי, כגון: סוג מכשירך, דגם, חומרה, מערכת ההפעלה, ספק פלטפורמות האינטרנט, מידע סטטיסטי הקשור להיקף השימוש באפליקציה, באתר ו/או פלטפורמות Leo לרבות תאריך ושעת שימוש, משך שימוש, תדירות השימוש, היסטוריית שימושים ועוד. LEO תהא רשאית לאסוף ו/או לאגור את הנתונים הללו, לפלחם ולנתחם, לרבות לשם מתן שירותים. הנך רשאי להורות בכל עת על ביטול איסוף הנתונים האנונימיים אודותיך, זאת באמצעים שתעמיד Leo לרשותך.

כתובת פרוטוקול אינטרנט (“IP”): בעת השימוש באתר ובאפליקציה עשויה Leo לאסוף את כתובת ה- IP.

מזהה מכשיר: IMEI,  Android ID ו- Advertising ID: בעת השימוש באתר וביישומון Leo עשויה לאסוף את ה- IMEI (מספר סידורי של המכשיר הסלולארי) ו- Android ID. כמו כן, צדדים שלישיים המספקים שירותים עבור LEO, עשויים לאסוף את ה- Advertising ID. מידע זה עשוי להיות מידע המזוהה עם מכשירך. הנך יכול בהגדרות מכשירך להפסיק את איסוף מידע Advertising ID בכל עת.

מיקום: לצורך הפעלת פלטפורמות LEO, עושה LEO שימוש במיקום הגיאוגרפי של כלי התחבורה. מידע זה מסופק ל-Leo ישירות מכלי התחבורה, באופן אוטומטי. כן עשויה LEO לעשות שימוש במיקום הגיאוגרפי של מכשירך. מידע זה מסופק ל-LEO ישירות ממך, ממכשירך באופן אוטומטי (על-ידי קואורדינאטות הנשלחות מהטלפון הסלולארי, פלטפורמות מיקום GPS ועוד). נתוני המיקום וזמני ההשכרה של המשתמש נאספים, נאגרים ומצטברים בבסיסי הנתונים ובמאגר המידע של LEO. המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו ומובהר כי Leo עושה שימוש במידע זה, הכולל נתונים שאינם אנונימיים, והינו נותן בזה את הסכמתו כי LEO תעשה בהם שימוש בין אם בעצמה או בשיתוף עם צדדים שלישיים.

היסטוריית שימוש: LEO מחזיקות בהיסטוריית השימושים של המשתמש. בשימוש בפלטפורמות LEO.

נתוני קריסה (“Crash Data”): במידה והיישומון קורס בזמן שימושך בו, נתוני הקריסה יכול וייאספו על ידי LEO ו/או צד שלישי  (לרבות “”Crashlytics מטעם Google) אשר מספק עבור LEO פלטפורמות דיווח וניתוח נתונים כאמור, ואלו יועברו ל-LEO לצורך זיהוי הגורם לקריסה ובכדי לפעול למניעת תקלה חוזרת, שיפור היישומון והשירותים והטמעת עדכונים נדרשים. בנוסף נתוני הקריסה האמורים מכילים נתונים ביחס למצב היישומון, מערכת ההפעלה, המכשיר, מזהה מכשיר ומיקום בעת קריסת היישומון, Leo עשויה לשתף עם נותן השירותים מידע אישי ביחס למשתמש כגון מספר טלפון וכתובת דוא”ל על מנת לקשר בין הקריסה לבינך וליצור קשר עמך לצורך פתרון תקלות וכיוצ”ב. למידע נוסף, ראה את מדיניות הפרטיות של Crashlytics בכתובת:https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf ובכתובתhttps://answers.io/img/onepager/privacy.pdf .

יצירת קשר: במידה ותבחר ליצור קשר עמנו, תידרש לספק לנו את דרכי ההתקשרות עמך לרבות שם, כתובת אלקטרונית ומספר טלפון. LEO עשויה להשיב לפנייתך באמצעות נציגיה ו/או באמצעות צדדים שלישיים אשר מספקים שירותים עבור Leo, באמצעי תקשורת שונים.

דיוור ישיר: בעת ההרשמה נותן המשתמש את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981 (“דיוור ישיר”) ולשימוש בפרטיו לשם כך. LEO תהא רשאית לעשות שימוש במידע המצוי ברשותה לצורך דיוור ישיר ו/או להעביר פרטים אודות המשתמש לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו ובתנאי השימוש לצורך ביצוע פניות בדיוור ישיר על-ידו. במידה ותהיה מעוניין להסיר עצמך מרשימת הדיוור לאחר הרישום, תוכל לעשות זאת באמצעים ש LEO תעמיד לרשותך ובמקרה זה תסיר LEO את פרטיך מרשימת נמעני הדיוור הישיר המשמשת לצורך דיוור ישיר. אין בהסרת עצמך מרשימת הדיוור הישיר כדי לשלול קבלת מסרים אחרים, כגון מסרי שירות  ו/או דברי פרסומת. אם הינך מעוניין בהסרת פרטיך מרשימת לקוחות LEO או להימנע מדיוור ישיר או מקבלת פניות מאת LEO באופן מוחלט, תוכל לעשות זאת על דרך מחיקת חשבון המשתמש שלך בכללותו (הסרת וביטול השירות בכללותו).

מובהר בזאת, כי לא חלה עליך כל חובה שבדין למסור מידע כאמור לעיל, וכן כי מסירת מידע כאמור תלויה ברצונך ובהסכמתך. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום ואיסוף נתונים כגון נתוני המיקום עשוי להוות תנאי הכרחי לשימוש בפלטפורמות LEO.

הנך מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל מידע שתמסור ו/או תעדכן, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצוע הרישום הינו אישי ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן במפורש.

כמו כן, לשם מתן השירותים ייעולם ושיפורם וכן לצורכי אימות, LEO עשויה לקבל מצדדים שלישיים שונים המספקים שירותים עבור LEO מידע נוסף, ובכללו פרטים מזהים או שעשויים לזהותך, אשר יישמרו גם הם במאגרי המידע של LEO. מידע זה ייאסף, יישמר ויעשה בו שימוש אך ורק בהתאם להוראות מסמכי השימוש.

 

מטרות השימוש במידע

LEO עושה שימוש במידע למטרות הבאות:

 1. על מנת לאפשר לך להשתמש בפלטפורמות LEO, בתכנים הכלולים בהם ובשירותים המוצעים על-ידי LEO וכן ניהול ותפעול פלטפורמות החברה, לרבות אלו אשר התבקשו על ידך;
 2. על מנת לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 3. על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את LEO לצורך כך, יכול שייאסף כמידע מלא ו/או מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 4. על מנת לאפשר להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 5. על מנת לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויות בקשר אליו ואל LEO , סקרים, עלוני מידע וכיוצ”ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים (SMS), הודעות דוא”ל, או בדרך אלקטרונית אחרת;
 6. ליצירת קשר איתך כאשר LEO סבורה שקיים צורך בכך, לרבות  עדכון, אישור או יידוע שלך בנושאים הקשורים לשירותים, לרבות השירותים אשר התבקשו על-ידך;
 7.  לצורך ניתוח, בקרה ועיבוד מידע, אם על ידי LEO ואם על ידי מסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים;
 8.  לצורך שיפור, פיתוח והתאמת השירותים;
 9. לצורך מסירת מידע לצדדים שלישיים, כמפורט במסמכי השימוש;
 10. לשם תפעולם התקין ופיתוחם של פלטפורמות LEO וכן פתרון תקלות;
 11. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או במסמכי השימוש.

 

מסירת מידע לצדדים שלישים

LEO לא חולקת מידע אישי או מזהה שנאסף ממך עם צדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

על פי דרישתך ו/או בהסכמתך ו/או כדי לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו.

שיתוף עם צדדים שלישיים אשר מספקים עבורנו שירותים (כגון ספקי פלטפורמות דרך, ספקי פלטפורמות סליקה, סיוע שיווקי, תהליך תשלום, מעקב, אחסון, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו’).

במקרה בו הפרת את תנאי מדיניות הפרטיות זו או תנאי מסמכי השימוש ו/או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע פעולות המנוגדות להוראות כל דין.

שיתוף המידע במידה הנדרשת בכדי לציית להוראות כל חוק, תקנה, הליך משפטי או צו ממשלתי (כגון צו בית המשפט, גופים רגולטוריים שונים ועוד).

בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין LEO ו/או מי מטעמה.

במקרה בו LEO תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדי LEO ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של LEO.

במקרה בו העבירה ו/או המחתה LEO לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות בתקנון זה בקשר עם המידע.

ידוע לך ואתה מסכים בזאת כי מידע אישי שתמסור עשוי לעבור לנותני השירות השונים בהתאם לשירותים אליהם תבקש להצטרף, לצורך מתן השירות, התנהלות שוטפת, והתחשבנות חודשית עבור השירותים השונים.

LEO תעשה כל שביכולתה על מנת שלא לפגוע בפרטיותך ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין. למען הסר ספק, גם בהיעדר שימוש בשירות המצריך מסירת מידע לצדדים שלישיים, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של LEO להעביר לצדדים שלישים מידע אגרגטיבי ו/או  אשר אינו אישי ו/או אשר אין בו כדי לזהותך ו/או לפגוע בפרטיותך.

לידיעתך, כאשר אנו משתפים את המידע שלך עם צד שלישי בהסכמתך ו/או לבקשתך, המידע האמור יהא כפוף לנהלי הפרטיות של הצד השלישי. יודגש כי LEO אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי צדדים שלישיים בכל הקשור למידע אשר יימסר להם על-ידי LEO בהתאם להרשמתך לשירותים השונים ו/או ייאסף על ידם אודותיך, ככל שייאסף, לרבות מידע אשר הועבר ו/או יועבר אליהם  ו/או אשר נמסר להם ישירות על ידך.

 

שמירת מידע ואבטחת מידע

LEO פועלת בהתאם להוראות הדין הרלוונטיות ועושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוניך בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע נועדה להבטיח זיהוי שלך והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים.

ל-LEO מאגר מידע רשום בו ישמר ויאובטח המידע שנאסף. המידע המועבר לשרתי LEO בענן מוצפנים ומאובטחים. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים וגורמים לא מורשים באינטרנט. LEO משתמשת בטכנולוגיות מתקדמות ושרתי LEO הקריטיים אינם מחוברים ישירות אל האינטרנט אלא מבודדים ממנו באמצעות מספר שכבות הגנה. ישנה השגחה ובקרה מתמדת על כל התקשורת בין שרתי LEO והאינטרנט. לשם כך, LEO מטמיעה בפלטפורמות LEO מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית לפלטפורמות LEO ולשרתי LEO, לא ניתן לספק הגנה מוחלטת. לכן, LEO אינה מתחייבת שהשרתים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. LEO לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ”ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.

ידוע לך ואתה נותן בזאת הסכמתך לשמירת המידע ו/ או עיבודו בענן צד ג’, (אחסון הדורש העברת מידע דרך רשת האינטרנט)  אף מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

 

זכויות המשתמש

מוסכם ומובהר כי ככל שלא תבקש באופן אקטיבי מ-LEO למחוק את המידע הנאסף,  LEO תשמור את המידע הנאסף.

אם המידע שבמאגרי LEO משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכות לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בדיוור ישיר”), אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע, ייתכן כי תידרש לאמת את זהותך בטרם קבלת הפנייה.

במקרה זה LEO תמחק מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בדיוור ישיר כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה (לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בקשר עם פלטפורמות LEO או לצורך המשך אספקת פלטפורמות LEO בעתיד) יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר.

הנך יכול לעדכן ו/או לשנות את הפרטיים שלך דרך היישומון ו/או האתר ולעיין במידע שמסרת באופן אקטיבי בעת הרישום.

כמפורט במדינות פרטיות זו ובמסמכי השימוש, לצורך מתן שירות בפלטפורמות LEO, LEO מאפשרת לצדדים שלישיים כגון ספקים עימם היא פועלת, גישה למידע אודותיך. לפיכך, הנך מודע ומאשר בזאת כי גם אם תבקש למחוק את המידע לגביך, LEO לא תוכל למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים אליהם נרשמת ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים.

LEO שומרת את הזכות לדחות בקשות שכבר הוגשו מספר בלתי סביר של פעמים, בקשות שדורשות מאמץ טכני חריג (לדוגמה, פיתוח מערכת חדשה או שינוי יסודי בשיטות העבודה הקיימות), בקשות המסכנות את פרטיותם של אחרים או בקשות לא מעשיות בעליל (למשל, בקשות לגבי מידע הנמצא במערכות גיבוי).

 

שירות לקוחות

לכל בקשה, שאלה או דרישה הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר באמצעות שירות הלקוחות שלנו במייל [email protected]