תנאי שימוש

כללי

 1. תנאי שימוש אלו על כל סעיפיהם ועדכוניהם מהווים הסכם משפטי בינך, רוכש שירות לבין חברת Leo Riders מספר ח.פ 515927127 (להלן: “Leo ו/או החברה“), הקובע את התניות והתנאים המהותיים אשר מסדירים את השימוש שלך בשירות.
 2. הנך מצהיר ומאשר שקראת, הבנת והסכמת לתנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
 3. Leo תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ללא מתן הודעה ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפיך, עם הטמעתם באתר האינטרנט או ביישומון. ככל ולא מסרת הודעה לחברה בדבר רצונך להפסיק את ההתקשרות עמה, תחשב כמי שמסכים לשינוי בתנאי השימוש.
 4. אם אינך מסכים לתנאי שירות אלה, אנא אל תעשה שימוש בשירות.

 

שירותים

 1. Leo מציעה לציבור אפשרות לשכור ולהשתמש בכלי תחבורה מסוג קורקינט חשמלי ואופניים חשמליים (להלן: “כלי תחבורה“), בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה, מסמך מדיניות הפרטיות תעריפים ותנאים המופיעים ביישומון וכל מסמך אשר יוחל בין הצדדים. מסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש ומכונים להלן ביחד: “מסמכי השימוש“.
 2. הנך מצהיר כי אתה מודע לכך שהשכרת כלי התחבורה הינה על בסיס ‘הראשון לבוא קודם לקחת’ ולכןLeo לא יכולה להבטיח כי תוכל לספק כלי תחבורה לכל לקוח בכל עת.
 3. Leo מציעה לציבור מגוון שירותים, באפשרותך לבחור, באמצעות לחיצה על לחצן ייעודי ביישומון, באיזה מהשירותים אותםLeo מציעה הנך מעוניין לעשות שימוש:
 • שירות נסיעה רגיל- עלות הפעלת השירות + עלות השימוש בשירות בהתאם לזמן השימוש.
 • Reserve- שירות שמירת כלי מראש עבור נסיעה עתידית. זמן השמירה יחושב
 • החל ממועד הפעלת שירות Reserve ועד לסיומו או להפעלת שירות אחר.
 • יובהר בשימוש בשירות Reserve תחויב בעלות השימוש בשירות בהתאם לזמן שניתן אף אם לא בוצעה הפעלה בסופו של דבר.
 • Standby- שירות העמדת כלי תחבורה בהמתנה. ההמתנה תחשב ממועד לחיצה על לחצן ייעודי להמתנה ביישומון ועד להפסקת ההמתנה באותו האופן או בהתאם להוראות המופיעות ביישומון.
 • תזכורת- אפשרות קבלת תזכורת לסיום השימוש לאחר זמן קצוב כפי שייקבע מעת לעת, שהשירות מופעל ללא שינוי. יובהר, שירות התזכורת לא גורע מאחריות המשתמש לסיים את השימוש בשירותים השונים.
 • שירות נסיעה חודשי- אפשרות רכישת מנוי חודשי המאפשר שימוש חופשי במהלך אותו חודש בשירותי leo, כולם או חלקם, כפי שיופיעו ביישומון.
 • תעריפי השירותים וזמן השימוש המקסימאלי בהם יופיעו ביישומון ויהוו חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלו.
 • שירותים אלו יכולים להינתן בתשלום או ללא תשלום בהתאם להחלטת Leo. אין בנתינת השירות ללא תשלום כדי לגרוע מחובתך לשלם עבור שירות זה מקום בו תחליט Leo לדרוש זאת.

 

רישום משתמש והסכמותיו בעת הרישום

 1. על אדם הרוצה להצטרף כמשתמש לשירותי Leo להיות בן 18 ומעלה ולהחזיק בכל רישיון ו/או היתר הדרושים לשימוש בכלי התחבורה על פי כל דין.
 2. לצורך שימוש בשירותים שלנו, יש להוריד יישומון בשם LEO, לבצע רישום ולמלא את הפרטים הנדרשים לרבות הוספת צילום תעודת זהות/ דרכון/ רישיון נהיגה.
 3. לאחר ביצוע הרישום כנדרש, Leo תישלח אליך למספר הנייד קוד רישום אותו תידרש להזין כתנאי להמשך תהליך הרישום.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, בפעולת הרישום הנך מביע הסכמתך ואישורך כי:
 • ברצונך להצטרף כלקוח החברה וכמשתמש בשירותי החברה.
 • קראת בעיון את תנאי השימוש אישרת אותם והסכמת להם ולא תהיה לך כל טענה כנגדם.
 • המידע שסיפקת במהלך הרישום הינו מידע מלא ומדויק והנך מתחייב לשמור אותו מעודכן.
 • אתה מחויב להודיע ל Leoעל כל שינוי במידע האישי שלך ובמיוחד לגבי פרטי החיוב.
 • הנך יודע שחשבון Leo הוקצה לך באופן ייחודי והנך האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבון Leo שלך לרבות שם משתמש, סיסמא ופרטי חיוב.
 • אתה מתחייב שלא להעביר את פרטי החשבון שלך לאחרים לא לאפשר לאחרים לעשות שימוש בחשבונך ולא לעשות שימוש בחשבון של אחרים.
 • הנך יודע כי לו יגיע לידי Leo מידע כי אפשרת לאחרים להשתמש בחשבונך לרבות מי שנאסרה נסיעתו על-פי הוראות מסמכי השימוש והדין, Leo תוכל לחסום את חשבונך באופן מיידי מבלי הצורך להוכיח דבר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • הנך אחראי באופן מלא לכל פעולה שתבוצע תחת חשבונך באמצעות האתר לרבות אחריות בגין הפסד ו/או נזק שייתכן שיגרם לך ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש של מישהו אחר בחשבונך, לרבות שימוש שאינו מורשה על ידך.
 • ככל והנך מודע לאיבוד ו/או גניבה ו/או החרמה ו/או שימוש בלתי מורשה ו/או הפרה אחרת של אבטחה ביחס לפרטי החשבון שלך, עליך להודיע על כך מידית לLeo.
 • הנך מתחייב לשאת בכל תשלום ו/או קנס שיוטל על Leo ע”י הרשויות המקומיות בגין נזק שנגרם על ידך, בהתאם לנתונים הנמצאים בידי החברה בלבד וללא צורך להוכיח זאת. תשלום זה ירד באמצעות אמצעי התשלום שהזנת ללא צורך בהודעה מוקדמת.
 • השירות ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS).לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

 

פרטיות נתונים

 1. Leo אוספת ומשתמשת בנתונים האישיים שאתה מספק במהלך הרישום והשימוש בשירותים, כגון מספר הטלפון הנייד שלך, כתובת הדואר האלקטרוני, פרטי אשראי, פרטי הבנק, מיקום התחלת הנסיעה, מיקום יעד הנסיעה, מיקום נסיעה בזמן אמת, שעת התחלת הנסיעה, שעת סיום הנסיעה, משך השימוש וכיוצא באלה.
 2. בזמן השימוש בשירות Leo עושה שימוש בבלוטוס המצוי במכשירך, באפשרותך לבטל הרשאה זו אך עליך לקחת בחשבון כי עם ביטול ההרשאה לשימוש בבלוטוסLeo לא תוכל לספק לך חווית שימוש מרבית.
 3. הפרטים כאמור וכלל הנתונים שנמסרו או נתקבלו אצל החברה, לרבות פרטים אישיים, אמצעי תשלום, היסטוריית שימושים ונתונים אודות מיקומו, מצטברים בבסיסי הנתונים של החברה ובמאגר המידע של החברה. Leoרשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה, מסמך מדיניות הפרטיות והוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א- 1981.
 4. Leo שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך בשירות לרבות פרטי אשראי, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכיוצא באלו, ללא מתן הודעה מוקדמת וללא קבלת הסכמתך, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: (1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט או רשות מוסמכת. (2) להגן על זכויותיה של החברה ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים. (3) לאכוף את תנאי שימוש אלו לרבות חיובך בגין רכישת השירות. (4) לספק את השירות. (5) לשפר והעשיר את השירותים והתכנים המוצעים. (6) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים. (7) לצורך איסוף נתונים סטטיסטים אודות השימוש בשירות. (8) לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע.

 

קבלת הודעות פרסום ומסרים שיווקיים

 1. Leo תשלח לך הודעות אינפורמטיביות וכן “הודעות דחיפה” (Push Notification) כחלק מהפעילות העסקית הרגילה של השימוש בשירותים.
 2. Leo תהיה רשאית לשלוח לך פרסומים ומסרים שיווקיים שונים בכל אמצעי התקשורת אשר רשומים בחשבונך ו/או במסמכים ייעודים הנשלחים אליך, לרבות מסמכי סיכום עסקה, חשבוניות ועוד. באפשרותך להורות על ביטול ההרשאה לקבלת פרסומים ומסרים שיווקיים, באמצעים שתעמיד החברה לרשותך.
 3. Leo תהיה רשאית לשלוח לך דיוור ישיר כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א- 1981 (להלן: “דיוור ישיר“) תוך שימוש בפרטיך האישיים לצורך כך. יהיה באפשרותך להורות על ביטול ההרשאה לקבלת דיוור ישיר, באמצעים שתעמיד החברה לרשותך.

 

אבטחת מידע

 1. הנך מאשר כי ידוע לך שLeo מיישמת מנגנוני אבטחת מידע מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר וביישומון ועושה כל שביכולתה על מנת למנוע פריצות, חדירות למחשב, חשיפת מידע, שיבושים והפרעות לפעילות המערכות הממוחשבות המשמשות את האתר. אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. Leo לא תישא באחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ”ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים.
 2. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיודעת לחדור שלא כדין למחשבי Leo, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפתח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגינות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

 

הגבלות שימוש וזכויות יוצרים

 1. כלי התחבורה נועד לשימוש פרטי בלבד, כל שימוש מסחרי בכלי התחבורה אסור בהחלט.
 2. Leo מעניקה לך רישיון להשתמש בשירותים ובתוכן שלה. יובהר כי רישיון זה אינו ניתן להעברה, למכירה חוזרת, לשכפול או לשימוש מסחרי.
 3. כל תוכן המופיע במסגרת השירות כגון גרפיקה, תצלומים, תמונות, וידאו, צלילים (סאונד), איורים, סימני המסחר, סימני השירות, שמות המסחר, בסיסי הנתונים, קוד המחשב של האתר, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלת השירות, הינו בבעלות Leo ו/או העובדים עמה- בעלי הרישיונות, המוכרים, הסוכנים ו/או ספקי התוכן שלה.
 4. אינך ראשי להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, לתת רישיון, לבצע עבודות נגזרות, להעביר או למכור כל מידע או עבודה הכלולים בשירות. השירות, התוכן וכל הזכויות הקשורות יישארו הרכוש הבלעדי של Leo ו/או העובדים עמה- בעלי הרישיונות, המוכרים, הסוכנים ו/או ספקי התוכן שלה.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור השם Leo, סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domaim name) של האתר, סימני המסחר באתר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושם הבלעדי של בעלי הזכויות, קרי Leo. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה המפורשת של Leo מראש ובכתב.
 6. הנך מתחייב להשתמש בשירות רק למטרה שלשמה השירות ניתן לך. כל שימוש בלתי מורשה מבטל באופן אוטומטי את ההיתרים ו/או הרישיונות שניתנו לך על ידינו ויחייב אותך בפיצויים כלפינו וכלפי כל צד שלישי שנפגע.
 7. ייתכן שתמצא באתר/ביישומון תמונות של כלי תחבורה, התמונות הן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה כלי התחבורה בתמונות לבין מראם במציאות.

 

גישה לאינטרנט והתקן

 1. הנך אחראי לחיבורי הרשת של המכשיר שלך ולדמי גישה הנגבים מצד שלישי כגון ספק אינטרנט או סלולארי לצורך שימוש בשירותים. שים לב כי בעת שימוש בשירות שלנו נתוני הרשת הסלולרית והעמלות שלך עשויים להיות מיושמים ומתפקידך לבדוק זאת מול הספקים איתם אתה קשור.
 2. הנך מודע לעובדה כי השירותים של Leo (לרבות שירות תזכורת) מסופקים על גבי רשת אינטרנט והרשתות הניידות, איכות וזמינות השירותים עשויים להיות מושפעים מגורמים שמחוץ לשליטת Leo ולכן Leo לא תישא באחריות בשל תקלות התלויות בגורמים שמחוץ לשליטתה כמו גם בשל תקלות הנובעות מהשפעתו של כוח עליון
 3. Leo אינה מתחייבת כי השירות או כל חלק ממנו יפעל על כל חומרה או התקן מסוימים. הנך אחראי לרכישה ועדכון של חומרה תואמת או התקנים הדרושים לגישה לשירותים ולשימוש בהם ולעדכונים אחרים.
 4. הנך האחראי הבלעדי לוודא בטרם ההשכרה כי המכשיר הנייד שלך פועל באופן תקין וכשיר לביצוע תהליך ההשכרה וסיומה, לרבות אינטרנט, סוללה ומצלמה.
 5. יובהר, אי סיום השירות על ידך בשל תקלות מעין אלו המוזכרות בסעיף זה מהווה הפרה של תנאי השימוש ולפיכך עלול לגרור אחריו חיובים נוספים.

 

תקופת השכירות

 1. השכרת כלי התחבורה תתחיל בלחיצה שלך על לחצן הייעודי ביישומון ואישור Leo את ההשכרה. מיד עם אישור תחילת ההשכרה כלי התחבורה החשמלי יפתח לתנועה ותוכל להתחיל לנסוע בו.
 2. השכרת כלי התחבורה תסתיים עם עדכון שלך ביישומון כי סיימת את השימוש בכלי התחבורה ולאחר שהעמדת כראוי את כלי התחבורה בכל מקום חוקי ונגיש באופן חופשי בתוך גבולות השימוש, כהגדרתם בסעיף ‎1 להלן ולאחר שלחצת על הלחצן הייעודי ביישומון לסיום ביישומון.
 3. אם החזרתו של כלי תחבורה נכשל לדוגמא עקב סוללה חלשה של המכשיר הנייד או חיבור לקוי לאינטרנט, באחריותך להודיע על כך לשירות הלקוחות של Leo באופן מיידיעל מנת שLeo תוכל לבצע סיום ידני של השכרת כלי התחבורה. הינך נושא באחריות עד לביצוע סיום השכרת כלי התחבורה כנדרש.
 4. Leo שומרת לעצמה את הזכות לסיים את השכרת כלי התחבורה לאחר פרק זמן של שעתיים, מכל סיבה שנראית לה לפי שיקול דעתה, אך אין בכך כדי להטיל חובה על החברה או להסיר אחריות ממך או מחובתך לתשלום מלא ולחיוב נוסף מקום בו לדעת leo הפרת את תנאי השימוש ו/או הוראות הדין הרלוונטיות.
 5. בעת החזרת כלי התחבורה והעמדתו עליך לוודא שהוא אינו מפריע למשתמשים אחרים או לצדדים שלישיים בדרכים, במדרכה או בכביש וכי הוא הונח בהתאם לכל דין לרבות חוקי עזר של העיר בה עשית שימוש בשירות. לדוגמא אסור להעמיד את כלי התחבורה על עצים, תמרורים, רמזורים, מדחנים, פחי אשפה, גדרות לנכסים, ספסלים, מכלים, מול או ליד יציאות חירום ושירות, מעברים להולכי רגל, במבנים, במקומות שבהם כלי התחבורה מכסה פרסומות, באזורים השמורים לפריקה וטעינה, במקומות בהם יש איסורים זמניים כגון עבודות, גיזום עצים וצילום, במקומות השמורים למשתמשים או לשירותים אחרים וכיוצא באלה.
 6. ככל ותעשה שימוש שאינו תואם את הוראות הדין והוראות מסמכי השימוש כגון העמדת כלי התחבורה בניגוד להוראות הדין ומסמכי השימוש, אי סיום השירות בו עשית שימוש , יציאה מאזור הפעילות ללא החזרת הכלי כראוי וכיוצא באלה, עשויים לחול עליך חיובים נוספים לרבות קנסות מטעם הרשות המקומית מעבר לתשלום בגין השימוש.

 

אפשרויות ביטול השירות

 1. הנך רשאי להפסיק את התקשרותך עם Leo בכל עת, במתן הודעה בכתב על כך ל-Leo. ניתנה הודעה על כך כאמור, תבוא ההתקשרות לסיום בתוך 5 ימי עסקים.
 2. מובהר בזאת כי אין בסיום ההתקשרות כדי לגרוע מחובתך לתשלום בגין התחייבויותיך שנוצרו קודם לסיום ההתקשרות.
 3. Leo תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך או לחסום את הגישה שלך לשירותים המסופקים על ידה וזאת ללא פניה מוקדמת בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) לא עמדת בהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש; (2) עשית שימוש לרעה בשירותי החברה; (3) הפרעת לפעילותו התקינה של האתר/היישומון; (4) מסרת לחברה מידע שאינו נכון; (5) נתת לאחר להשתמש בחשבונך לרבות מי שנאסרה נסיעתו על-פי הוראות מסמכי השימוש והדין; (6) קיימת בעיה בחיוב כרטיס האשראי; (7) עברת על החוק; (8) השתמשת בכלי התחבורה באופן לא בטיחותי; (9) גרמת נזק לכלי התחבורה.

 

שימוש ואחריות

 1. ידוע לך כי השימוש בכלי התחבורה מוגבל לגבולות השימוש המתעדכנים מעת לעת והמופיעים ביישומון Leo (להלן: “גבולות השימוש“). חל איסור מוחלט על יציאה מגבולות השימוש המתוארים. יציאה מגבולות השימוש המתוארים משמעה נטילת כלי התחבורה שלא בהיתר ושלא כדין. Leo תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה בכל מקרה בו תבוצע יציאה אסורה מגבולות השימוש, לרבות עצירת השירות, דיווח לרשויות הממונות על אכיפה, ביטול ההתקשרות, הטלת קנס, והשתת מלוא ההוצאות הכרוכות בהשבת כלי התחבורה (לרבות חיובך באופן מלא, בהתאם לתעריפי החברה למשתמשיה, למשך הזמן המלא שממועד התחלת השימוש בכלי התחבורה ועד להשבתו להשמשה מלאה לציבור בגבולות השימוש).
 2. הנך מתחייב לנסוע בכלי התחבורה בדרכים הייעודיות בהתאם להוראות הדין ובכל מקרה חל איסור מוחלט לנסוע בכלי התחבורה על המדרכה. נסיעה בכלי התחבורה תעשה במסלול מיועד לרכיבה על אופניים ובהעדר מסלול שכזה בדרכים על-פי דין.
 3. הנך מודע כי הרשויות המקומיות רשאיות לקבוע מדיניות שימוש שונה, בין באזורים שונים ובין בערים שונות ומחובתך להישמע להוראות הדין הרלוונטיות.
 4. אתה בלבד יכול לנסוע בכלי התחבורה ששכרת וחל איסור מוחלט על הסעת אנשים נוספים מלבדך.
 5. הנך יכול לשכור רק כלי תחבורה אחד בכל פעם באמצעות החשבון שלך.
 6. הנך מתחייב שלא להסיר, לשנות או להוסיף אביזרים, חלקים או רכיבים לכלי התחבורה ששכרת.
 7. הנך מתחייב שלא להשאיר את כלי התחבורה ששכרת ללא השגחה בכל עת במהלך זמן ההשכרה, אלא בהתאם לאפשרויות השימוש שהעמדנו לרשותך (כגון: Reserve או Standby).
 8. עליך להודיע באופן מיידי לLeo על כל מקרה של גניבת כלי תחבורה בזמן השכרתו ו/או החרמתו ו/או תאונה שלך או של צדדים שלישיים ו/או רכושם המתרחשת בזמן ההשכרה.
 9. בזמן ההשכרה אתה האחראי הבלעדי על כלי התחבורה. לפיכך, כל אירוע/ נזק שנגרם לכלי התחבורה לאדם או לרכוש כתוצאה משימוש בו, בזמן ההשכרה יהא על אחריותך בלבד.
 10. בזמן ההשכרה אתה האחראי הבלעדי לכל עבירות התנועה ו/או עבירה פלילית ו/או עוולה או פעולה אחרת שתבצע בקשר עם השימוש בכלי התחבורה אותו שכרת, ובכלל זאת, קנס בשל אי שימוש בציוד מגן כנדרש על פי הדין ו/או כל תיקון או תוספת לו, לרבות קסדה ואפוד זוהר (להלן: “ציוד מגן“) ו/או החרמת כלי התחבורה. Leo שומרת לעצמה את הזכות לזהותך בפני הרשויות במקרה שביצעת עבירה במהלך זמן ההשכרה ולחייב אותך במלוא העליות הכרוכות ו/או הקשורות בעבירה ו/או עוולה ו/או פעולה כאמור ובמלוא הנזקים הכרוכים במעשיך ו/או מחדליך.
 11. הנך אחראי באופן בלעדי לתקינות ושלמות כלי התחבורה ולהחזרתו במצב שלם ותקין בגמר השימוש.
 12. עליך להחזיר את כלי התחבורה באותו מצב שבו התקבל.
 13. בסיום השימוש עליך להחזיר את כלי התחבורה על ידי העמדתו באופן שאינו מפריע למשתמשי הדרך ו/או צדדים שלישיים בהתאם לאמור במסמכי השימוש לרבות בסעיף ‎5 לעיל ובהתאם להוראות הדין הרלוונטיות.
 14. הנך מתחייב ככל ו-Leo תדרוש זאת, לספק מידע לגבי המיקום המדויק אליו החזרת את כלי התחבורה לתקופה של 48 שעות לאחר החזרתו.
 15. Leo אחראית על התחזוקה השוטפת של כלי התחבורה, אך אינה יכולה להתחייב כי כל כלי התחבורה יהיו במצב תקין בכל עת. באחריותך לבדוק את תקינות כלי התחבורה אותו אתה שוכר בטרם תחילת הנסיעה.
 16. בטרם השכרת כלי התחבורה עליך לבדוק את יתרת הסוללה האם היא מספקת ומתאימה לצרכיך, כגון: מרחק וזמן הנסיעה הנדרש לך. אם הסוללה אינה מספיקה ומתאימה לצרכיך הנך מתבקש לבחור כלי תחבורה אחר בכפוף לזמינות כלי התחבורה הקיימים. בכל מקרה לא תעמוד לך טענה כנגד leo בשל התרוקנות הסוללה במהלך הנסיעה שכן האחריות לבדיקת יתרת הסוללה בטרם השימוש הנה על אחריותך בלבד.
 17. בטרם השכרת כלי התחבורה עליך לבדוק את קיומם של עדכונים דינאמיים במפת הפעילות ביישומון, כגון מיקום הכלים, גבולות השימוש, תעריפים וכיוצא באלה.
 18. הנך מודע כי החברה רשאית לקבוע תעריפים שונים, בפילוח לפי שעות פעילות, אזורים, ערים וכיוצ”ב, הכל לפי שיקול דעתה, וכי באחריותך לבדוק טרם השכרת כלי התחבורה את תעריף השימוש בגין נסיעתך.
 19. באחריותך לעדכן את LEO בכל מקרה שאירעה תקלה, מיד עם לזיהוי התקלה.
 20. המידע שמסופק על ידי LEO לגבי סוללה/ק”מ שנותר לנסיעה וכדומה הינו משוער בלבד והינו משוכלל לפי פרמטרים שונים. אופן הנסיעה, המתווה הגיאוגרפי, משקל המשתמש ופרמטרים נוספים יכולים לשנות את הנתונים באופן משמעותי. Leo אינה אחראית לנתוני כלי התחבורה, לרבות הציוד הנלווה (סוללה ועוד) ולא תישא באחריות לכל נזק שיארע למשתמש, בין היתר, בהתבסס על נתונים אלה.

 

ביטוח, בטיחות ואחריות

 1. כתנאי מקדים לכל השכרה הנך מאשר ומסכים כי: (1) אתה מנוסה ברכיבה על כלי התחבורה אותו שכרת ואתה מכיר כיצד יש לנסוע בו באופן בטוח; (2) אתה בכושר גופני ונפשי לנסוע על כלי התחבורה אותו בחרת; (3) כי ברשותך ציוד מגן רלוונטי לכלי התחבורה שבחרת ככל שנדרש בהתאם לדין ותעשה בהם שימוש, ככל הנדרש על-פי דין, בכל זמן הנסיעה; (4) אתה מכיר את כל הוראות הדין הנוגעות לנסיעה בכלי התחבורה שבחרת ומתחייב ליישם אותם, לרבות נסיעה בדרכים הייעודיות על פי הוראות הדין ובשום אופן לא על המדרכה. נסיעה אפשרית במסלול אופניים ובהיעדר מסלול שכזה בדרכים על-פי דין; (5) אתה מודע היטב לכך שנסיעה בכלי תחבורה מהווה סיכון לתאונה, בין היתר עקב נהגים, הולכי רגל ותנאי כביש ועליך לשמור על תצפית ראויה ולנהוג במשנה זהירות על מנת למנוע תאונות; (6) אתה מאומן היטב בנסיעה בכלי התחבורה שבחרת ואינך מסתמך על Leo שתסביר לך כיצד לנסוע בו; (7) אתה האחראי הבלעדי לרכישה לאיכות ולשימוש בציוד מגן אחר המשמש אותך במהלך הנסיעה וכנדרש בהתאם לחוק; (8) כידוע לך ציוד מגן אינו מבטל את הסיכון לפגיעה במקרה של תאונה; (9) Leo אינה מספקת ביטוח מכל סוג שהוא הקשור אליך ו/או לכלי התחבורה ששכרת והנך נושא במלוא האחריות לכל נזק אשר ייגרם לרכוש ו/ו לאדם אחר הקשור במישרין או בעקיפין לשימוש בכלי התחבורה; (10) גרימת נזק על ידך לאדם או לרכוש בעת השכרת כלי התחבורה הינה על אחריותך הבלעדית; (11) אתה מתחייב להתאים את אופן הנסיעה שלך בהתאם לתנאי מזג האוויר; (12) בדקת את החלקים הגלויים של כלי התחבורה שברצונך לשכור לפני השימוש שלך כדי לוודא שהוא במצב תקין. (13) בדקת את תקינות רכיבי ההפעלה של כלי התחבורה כגון: בלמים, צמיגים, אורות וכיוצא באלה; (14) בדקת את יתרת הסוללה האם היא מספקת ומתאימה לצרכיך ,כגון: מרחק וזמן הנסיעה הנדרש לך. והנך מודע כי לא תעמוד לך שום טענה כנגד leo בשל התרוקנות הסוללה במהלך הנסיעה; (15)כלי התחבורה נחשב ללא נזק, אם לא תודיע לLeo- על פגם מיד עם תחילת ההשכרה ובכל מקרה לא יאוחר ממועד תחילת הנסיעה בכלי התחבורה; (16) כידוע לך, נסיעה תחת השפעת אלכוהול, סמים ו/או כל חומר אחר ו/או בכל מצב בריאותי אחר העלול לפגוע ביכולתו של אדם לנסוע בכלי התחבורה בבטחה אסורה בהחלט; (17) שימוש בכל מכשיר נייד לרבות שיחות טלפון, הודעות טקסט, האזנה למוזיקה ו/או כל שימוש אחר המסיח את דעתו של הנוסע מנסיעה בטוחה בכלי התחבורה הינה אסורה בהחלט. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן או פגיעה אשר יגרמו בשל שימוש כאמור לרבות שימוש אשר ייעשה על ידך בטלפון הנייד שלך ו/או כל מכשיר נייד אחר; (18) אין לנסוע בתנאי מזג אויר קשים כמו ברד, סופות אבק, ערפל כבד, גשמים כבדים או סערות; (19) אין לשאת משאות כלשהם על כלי התחבורה אשר עלולים להשפיע על יציבותך ובטיחות נסיעתך בכלי התחבורה, למעט השימוש במתקן הנשיאה ככל שקיים, המיועד לנשיאת פריטים קלים בלבד אשר אינם מסכנים את יציבותך בעת הנסיעה.
 2. הנך מודע כי שימוש בציוד מגן הוא על אחריותך בלבד.
 3. הנך מודע כיLeo לא מבטחת את נסיעתך בכלי התחבורה ו/או את כלי התחבורה בכל ביטוח מכל מין וסוג שהוא וכי חלה עליך האחריות המלאה בגין כל אירוע נזיקי, בין לעצמך ובין כלפי צד שלישי.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הנך מקבל על עצמך את כל הסיכונים הכרוכים בנסיעה על כלי התחבורה ומצהיר כי ידוע לך שנסיעה בכלי תחבורה הינה פעילות מסוכנת הכרוכה בסיכונים, כגון נזקי גוף, נזקי רכוש, נכות חלקית או כללית ו/או מוות. הנך מצהיר כי ידוע לך שישנם סיכונים בלתי צפויים בקשר עם השימוש בכלי תחבורה והינך מקבל על עצמך את האחריות לגבי כל הסיכונים כאמור, לרבות סיכונים הנובעים מהתרשלותם של צדדים שלישיים.
 5. הנך משתמש בשירותים על אחריותך בלבד. אם נגרם נזק עקיף או ישיר מכל מן וסוג שהוא למשתמש ו/או לכל אדם אחר ו/או לרכוש ו/או לכלי התחבורה במהלך תקופת ההשכרה וכתוצאה מהשימוש בו, לרבות עקב אובדן ו/או גניבה ו/או פגיעה ו/או פציעה ו/או נכות ו/או מוות ו/או נזקים ו/או הוצאות שייגרמו לצד שלישי כלשהו ו/או למשתמש עצמו, אתה נושא באחריות המלאה בקשר לכך, לרבות שיפוי Leo בגין תיקון כלי תחבורה, רכישת והתקנת חלפים או בגין רכישת כלי תחבורה חדש במקרה של הרס, החרמה, גריטה, נזק בלתי הפיך או אובדן.
 6. אם תידרש Leo לשלם דמי נזק, פיצויים ו/או הוצאות כלשהן הנובעים מן העילות האמורות, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עו”ד, הנך מתחייב לשפות אותה או מי מטעמה במלוא הסכומים שידרשו.

 

תשלום וחיוב

 1. בגין הפעלת השירות וזמן השימוש בשירות תחויב על בסיס תנאי מסמכי השימוש אשר יהיו בתוקף בעת ביצוע ההזמנה ו/או התעריפים הנקובים ביישומון. באפשרותך לראות את עלות הפעלת השירות ועלות השימוש בשירות, באמצעות לחיצה על סימון הכלי אותו אתה מעוניין לשכור על גבי המפה ביישומון.
 2. עלות הפעלת השירות ועלות השימוש בשירות יופיעו בהתאם לבחירת השירות המבוקש על ידך באמצעות לחיצה על לחצן ביישומון המציין את השירות המבוקש בהתאם לשירותים המוצעים בסעיף ‎2.
 3. חיוב בגין השימוש בשירות יבוצע בהתאם לזמן השימוש (באופן יחסי לפי שניות ובהתאם לחוק עיגול סכומים, התשמ”ו-1985) וזאת החל ממועד הלחיצה על לחצן ההפעלה הייעודי ביישומון ועד הלחיצה על לחצן הסיום הייעודי ביישומון.
 4. Leo שומרת לעצמה את הזכות לשנות/ לתקן את מסמכי השימוש, לרבות התעריפים המופיעים בהם, בכל עת בהתאם לשיקול דעתה. באחריותך בלבד לוודא את טיב ועלות השירותים בטרם אישורם ו/או השימוש בהם בכל פעם.
 5. עליך לספק לחברה כרטיס אשראי תקף או אמצעי תשלום אחר המקובל על ידי החברה (“אמצעי תשלום“), זאת כתנאי להרשמתך לשירות וקבלת השירותים. במתן אמצעי התשלום לחברה, אתה נותן את הסכמתך לחברה לחייב את החשבון שלך באופן מיידי עבור כל העמלות והחיובים המגיעים לחברה, וזאת ללא שתידרש הודעה או הסכמה נוספת מצדך. אתה מסכים לשלם את כל העמלות או החיובים בחשבונך בהתאם לחיובים, לעמלות ולתנאי החיוב, במועדם.
 6. החברה רשאית לוודא את תקינות אמצעי התשלום שלך מעת לעת, לרבות הפעלת מנגנון סליקה לצורך בדיקת מסגרת אשראי מתאימה. הנך מתחייב לעדכן באופן מידי כל שינוי בפרטי החשבון, בכתובת החיוב או באמצעי התשלום שלך.
 7. סליקת התשלום בפועל יכולה להתבצע באופן מיידי לאחר השימוש או אחת לתקופה (שבוע, חודש) על פי שיקול דעתה של Leo.
 8. בהשכרת כלי התחבורה הנך מסכים לקבל חשבוניות מס/קבלה באמצעות כתובת במייל שנמסרה בהרשמה.

 

בירורים אודות חיובים

 1. ביקשת לקבל מידע אודות חיוב כלשהו בו חויבת בחשבון, פנה בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ-30 ימים לאחר שהחיוב הפך לזמין עבורך בחשבון, אל החברה ומסור בפניה את הפרטים הבאים: שם המשתמש, מספר תעודת הזהות שלך, ארבע ספרות אחרונות של כרטיס אשראי המוזן בחשבונך, תיאור החיוב לגביו הנך מבקש את הפרטים ופרטים מזהים נוספים ככל ויידרשו על ידי החברה.
 2. נעשתה פנייה שלך בעל-פה אל החברה, רשאית החברה לדרוש ממך לשלוח אליה את פנייתך בכתב בתוך 7 ימי עסקים.
 3. החברה תמסור לך את המידע המבוקש על ידך ו/או תודיע לך את תוצאות בדיקת פנייתך בתוך 14 ימי עסקים. ככל שיידרש על ידי החברה, תהא רשאית להאריך את מועד בדיקת פנייתך ב-30 ימי עסקים נוספים.
 4. מצאה החברה כי פנייתך מוצדקת, תזכה את כרטיס האשראי שלך בתוך 14 ימי עסקים באותו סכום אשר נגבה ביתר.
 5. סברה החברה כי פנייתך אינה מוצדקת, תשלח לך החברה הסבר בעניין זה בכתב או באמצעות נציג שירות מטעמה.

 

שונות

 1. התנאים המפורטים בפלטפורמות החברה ביחס לשירותי החברה, שלא במסגרת תנאי השימוש, מצטרפים ומתווספים לתנאי השימוש ולא גורעים מהם. ככל שתהיה סתירה בין תנאי השימוש לבין התנאים המופיעים בפלטפורמות החברה, יגברו התנאים המופיעים בתנאי השימוש אלא אם כן נאמר אחרת.
 2. אי מימוש זכויותיה של החברה על פי תנאי השימוש אין משמעו כי החברה מוותרת עליהן.
 3. החברה תהיה רשאית להעביר או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפיך לצד שלישי.
 4. הדין החל על השימוש באתר הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית הייחודית נתונה לבית המשפט המוסמך בהתאם לעניין בתל אביב.
 5. שאלות בנוגע לשירותי החברה יש להפנות למוקד שירות הלקוחות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני [email protected]. לפניות בעניינים טכניים יש לפנות באמצעות היישומון.